HOME > 기업실적> 공사현황

시공 동연사 봉안당 -무안
2014-08-21 01:40:37
일군토건 조회수 377
123.254.198.49

발  주  처 : 대한불교 미타종 동연사

준  공  일 : 2009. 11. 16

연  면  적 : 1,991.94

일군토건 | 사업자등록번호 : 409-81-83532 | E-mail. lucky9882@naver.com
목포사무소 : 전남 목포시 산정로 72 | TEL : 061-277-9882 | FAX : 061-982-9083
광주사무소 : 광주광역시 서구 하남대로 698 일군타워 8F~10F | TEL : 062-574-9882 | FAX : 062-573-9883
서울사무소 : 서울시 마포구 월드컵북로 402, 상암동 KGIT센터 1902호 TEL : 02-6357-9884 | FAX : 02-305-8891

Copyright(C) 일군토건. All Rights Reserved. Made by 1step